واحد اداری

امور اداری وظایف و مسئولیتهای ذیل را عهده دار می باشد و تلاش دارد تا موجبات پیشرفت بخشهای عملیاتی - اجرایی را فراهم نماید.

- انجام کلیه فعالیتهای اجرایی حقوق و دستمزد، ترفیعات، اضافه شایستگی، فوق العاده شغل، تعدیل حقوق، تعیین حقوق

- فعالیتهای اجرایی فرآیندهای حضور و غیاب، مرخصیها (استحقاقی، بدون حقوق و تحصیلی)، پرداخت اضافه کاری، بررسی و تایید کارکرد کارکنان، پرداخت فوق العاده ها، هزینه های ماموریت داخل کشور و صدور گواهی اشتغال بکار

- فعالیتهای اجرایی فرآیندهای بازنشستگی، احتساب سوابق کار از لحاظ بازنشستگی و اقدامات اداری لازم در رابطه با انواع وامهای مورد تقاضای کارکنان

- بررسی و اخذ تایید اسناد درمانی کارکنان، بازپرداخت هزینه های دارو و درمان و پروتز و اروتز و اقدامات لازم جهت صدور و تحویل دفترچه های خدمات درمانی کارکنان

- تهیه و تنظیم اطلاعات اداری و پرسنلی، طراحی و تنظیم الگو و سرفصل گزارشات آماری، جداول و نمودارهای موردنیاز ماهیانه، فصلی و سالیانه با استفاده از روشهای نوین آماری

- حفظ و نگهداری پرونده های پرسنلی و حقوق کارمندان و بایگانی اسناد و مدارک راکد 

اهداف و استراتژیها

اهداف بلند مدت

- فراهم آوردن رضایت شغلی بیشتر و افزایش بهره وری در همکاران 

 ساده سازی فرآیندها و کوتاه کردن زمان ارائه خدمات

 افزایش مهارتهای کارکنان

- فراهم آوردن فرهنگ فعالیت بر مبنای برنامه ریزی(نتیجهمداری به جای فرآیند مداری(

اهداف استراتژیک

- توسعه مشارکت کارکنان در سطوح مختلف امور کارکنان

 بهره گیری از ظرفیتهای بلااستفاده انسانی

 - اصلاح فرآیندهای کاری

برقراری ساز و کار ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه مداری