اداره تدارکات کالا

وظایف اداره خرید شرکت بازرگانی گاز ایران

 

رئیس اداره خرید تحت سرپرستی رئیس امور تداراکات کالا انجام وظیفه می نماید و پرسنل اداره خرید نیز تحت نظر و سرپرستی مستقیم رئیس اداره خرید فعالیت نموده و مسئولیت هماهنگی عملیات اجرایی خرید و تامین بموقع و با کیفیت کالاهای مورد نیاز متقاضیان طرف قرارداد که عموماً شرکتهای گاز استانی می باشند را از منابع داخلی و خارجی با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرایی آن و سایر بخشنامه ها و دستورالعملهای ذیربط   عهده دار بوده و همچنین کلیه مراحل خرید اعم از تهیه لیست منابع، اخذ مجوز و انجام مناقصه ، اخذ مجوز خرید، سفارش یا عقد قرارداد، پیگیری انجام بازرسی و تحویل کالاها به انبار یا ارسال مستقیم به واحد متقاضی را کنترل و نظارت می نماید.

 

 

 

 

اداره بانک و بیمه  تطبیق اسناد

                                 

اداره بانک  بیمه و تطبیق اسناد یکی از ادارات امور تدارکات کالا میباشد که با کادری مجرب

 و متخصص و با تجربه بانکی 20 ساله عهده دار انجام کلیه خدمات بانکی و ارزی شامل

 گشایش اعتبارات اسنادی - پرداخت بروات ارزی- بیمه نمودن کلیه اقلام خریداری شده-

 بررسی ضمانتنامه های ارزی – تطبیق اسناد حمل ظهرنویسی شده واصله از بانک های عامل

 (صادره و معامله شده توسط ذینفع های اعتبار) با سفارش کتبی و قراردادها- انجام امور

 فاینانس و اخذ مجوزهای لازم از اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری

 اسلامی ایران –انجام ثبت سفارشات نزد وزارت بازرگانی واخذ مجوزورود کالا میباشد.

 

خلاصه اهم وظایف :

1- بررسی و مطالعه سفارشات خرید یا P.order و پروفرم ها و مصوبات خرید (دریافت شده از ادارات خرید و یا متقاضیان گشایش اعتبار) به منظور حصول اطمینان از رعایت مسایل بانکی- مالی و ارزی آنها بر اساس دستورالعمل ها و مقررات جاری بانکی کشور و شرکت ملی گازایران ومقررات بین المللی اطاق بازرگانی ( ICC) , و مقررات متحد الشکل گشایش اعتبارات اسنادی ( UCP 600) و اینکوترمز2000 .

 

2-اقدام جهت انجام ثبت سفارش و اخذ شماره هشت رقمی وزارت بازرگانی از طریق تغذیه اطلاعات شرکت بازرگانی گاز ایران و نیزمشخصات سفارش در سایت IOMS وزارت بازرگانی –اسکن کردن پروفرما و پرداخت هزینه ثبت سفارش.( در حال حاضر هزینه ثبت سفارش معادل نیم در هزار مبلغ معادل ریالی هر سفارش میباشد که نقدا به وزارت بازرگانی پرداخت میشود.)

 

3-انتخاب بانک گشاینده اعتبار( opening Bank) با توجه به مبلغ و مشخصات کالا و سفارش ودر حد امکان ملحوظ کردن درخواست فروشنده و سپس تکمیل فرم درخواست گشایش اعتبار بر اساس پروفرم و سفارش کتبی وارسال جهت تامین اعتبار و سپس ارسال به بانک به همراه اصل فرم ثبت سفارش و بیمه نامه.و اعمال نظرو پیشنهاد انتخاب بانک کارگزار( ( advising Bankبا توجه به روابط کارگزاری بانکها و درخواست ذینفع اعتبارات در پروفرما و یا قراردادها.

 

انواع اعتبارات اسنادی قابل گشایش : اعتبار اسنادی دیداری - اعتبار اسنادی مدت دار و یوزانس اعتبار اسنادی قابل انتقال اعتبار اسنادی تنخواه  و ......

  

 

هزینه های بانکی و کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی :

 

در حال حاضر( سال 1388) هزینه های بانکی گشایش اعتبارات اسنادی و کارمزدها ( بعنوان نمونه بانک تجارت )  بشرح زیر میباشد:

الف-  ضریب کارمزد فروش ارز ( در صورت گشایش با ارز آزاد) 5 در ده هزارمبلغ ریالی ارز خریداری شده

ب-  کارمزد گشایش اعتبار با سررسید سه ماهه یک در هزار و از سه ماه بیشتر به ازاء.هر ماه سررسید نیم در هزار دریافت میشود.

ج- هزینه کپی حدود دو هزار تومان برای هر اعتباراسنادی

د- هزینه پست و تلگراف و سویفت حدود ده هزار تومان برای هر اعتباره-تمبر مالیاتی سه هزار تومان برای هر اعتبار اسنادی.

ه-  کارمزد تمدید سررسید اعتبار:  به ازاء هر ماه نیم در هزار مبلغ اعتبار.

و-  کارمزد اصلاح اعتبار 50000 ریال هزینه سویفت و 10 دلار هزینه هر اصلاحیه .

ح -   هزینه های واریزا سناد:

کارمزد ظهرنویسی اسناد نیم در هزار مبلغ اعتبار

هزینه تمبر مالیاتی 15000 ریال بر مبنای و سیله حمل.

فروش ارز 5 در ده هزار ( اگر باقیمانده داشته باشد)

هزینه فتوکپی 20000 ریال .

ط -  اگر گشایش بصورت غیر 100% پیش پرداخت باشد ( منظور اخذ تسهیلات اعتباری مثلا با 20% پیش پرداخت ) هزینه تاخنر 22 در صد در سال بصورت روزشمار و هزینه پذیرش تعهد 2 در صد در سال برای یوزانس ها( از تاریخ برداشت وجه توسط کارگزار).{

 

4- دریافت سویفت گشایش اعتبار MT 700) ) از بانک و بررسی کلیه کلاوزهای آن و مطابقت با سفارش کتبی-پروفرما و فرم درخواست گشایش اعتبارو یا قرارداد مربوطه و در صورت صحت مفاد آن ابلاغ به ذینفع اعتبارو درخواست تایید و اعلام برنامه حمل.

 

5-انجام کلیه اصلاحات بانکی موردنیازاعتبارات اسنادی منجمله تمدید سررسید درج و یا اصلاح نام شرکت حمل کننده ( در خریدهای گروه(F درج نام شرکت بازرسی کننده شخص ثالث – اصلاح مبادی ساخت و یا حمل و یا نوع بسته بندی

کاهش و یا افزایش مبلغ ناشی از تغییرات درتعداد و یا مشخصات اقلام- درج و یا حذف شرط ارایه ضمانتنامه حسن انجام کار (PBG) و پادارنمودن اعتبار(making the L/C operative) - درج شرط ارایه ضمانتنامه پیش پرداخت ( APG) و عند اللزوم اخذ مجوز پرداخت پیش پرداخت از بانک مرکزی

و هرگونه اصلاحیه احتمالی مورد توافق فروشنده و خریدار.

 

6- بیمه کردن کلیه اقلام خریداری شده نزد شرکتهای بیمه و انتخاب کلاوز بیمه     A) و یا  B و یا  (C با توجه به نوع کالا و درصد احتمالی آسیب دیدگی آن و اخذ بیمه نامه و ارسال به بانک عامل بهمراه مدارک درخواست گشایش اعتبار

توضیح اینکه :. در حال حاضر نرخ حق بیمه طبق قرارداد عمومی بیمه باربری وارداتی منعقده  با شرکت بیمه سینا جهت  کلاوز A  یک در هزار و کلاوز B نیم در هزار و کلاوز C  سه دهم در هزار میباشد که جهت کاهش این نرخ ها با شرکت بیمه مکاتبه شده است.

7-صدور دستور پرداختهای سفارشات نقدی ( ( cash against documents پس از دریافت آگهی براتگیر از بانک و بررسی و مطابقت اسناد منضم به آن با سفارش صادره وسپس دریافت سویفت پرداخت از بانک عامل  و ابلاغ حوالجات ارزی صادره توسط بانکهای عامل به فروشنده.

 

8-بررسی و مطابقت کامل اسناد حمل واصله از بانکهای عامل مربوط به سفارشات L/C و CAD  و قراردادها با سفارش کتبی و پروفرما و ارسال اصل اسناد حمل به اداره ترخیص و حمل کالا جهت امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور وارسال رونوشت اسناد به ادارات کنترل کالا –متقاضیان و انبار. و مکاتبه با بانک و یا فروشندگان در صورت وجود هر گونه مغایرت و درخواست اصلاح آن.

9- مکاتبه و مذاکره با فروشندگان درخصوص اسناد وصولی دارای مغایرتpresented on collection basis) ) و تلاش جهت اصلاح اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار اسنادی و بعضا اخذ مشروط ا سناد بدون پرداخت وجه از بانک بمنظور اخذ پروانه سبز گمرکی  و ارایه آن به بانک و در صورت مطابقت کمی وکیفی پروانه سبز انجام پرداخت وجه به ذینفع اعتبار.

10- پیگیری و اخذ اصل پروانه های سبز گمرکی مربوط به کلیه اعتبارات اسنادی مفتوحه  و حمل شده و نیر کلیه بروات ارزی حمل شده از امور مالی و تکمیل  پشت نویسی آنها و ارسال به بانک های عامل جهت انجام تسویه ارزی و ابطال تعهدات ارزی شرکت با بانک گشایش کننده اعتبار.و سپس عودت آنها به مدیریت مالی شرکت جهت نگهداری.

11-تهیه و ارایه اسناد مثبته به شرکتهای بیمه  جهت اخذ غرامت کسری وآسیب دیدگی کالاها و اقلام آسیب دیده و ارسال چک مربوط به اخذ هزینه خسارت به امور مالی شرکت.

12- شرکت در جلسات و مذاکره با فاینانسورها و فروشندگان خارجی مربوط به  قراردارهای فاینانس و پیگیری انجام آن از طریق اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی و سازمان برنامه ریزی و اخذ تاییدیه قرارداد بیع متقابل از اداره تامین اعتبارات و اداره سیاستها و مقررات ارزی.( جهت مواردی که از طریق فاینانس و یا بیع متقابل انجام می پذیرد )

13- پیگیری و اخذ مجوز گشایش اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان و پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد مربوط به موارد و قراردادهایی که نیاز به اخذ مجوز دارند.

14- امکان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی جهت خریدهای داخلی در دست مطالعه و مذاکره با چند بانک عامل میباشد که در آینده ای نزدیک و پس از اخذ تسهیلات لازم از بانک مورد توافق سفارشات خرید داخلی نیز از طریق اعتبارات اسنادی انجام خواهد شد.

 

 

آمادگی انجام کلیه خدمات بانکی و اعتباری و ارزی

 

اداره بانک و بیمه و تطبیق اسناد با داشتن نیروهای متخصص و کارآمد وبا سابقه گشایش هزاران فقره انواع اعتبارات اسنادی ( دیداری – مدت دار و یوزانس – قابل انتقال –تنخواه و .....)و دهها هزار برات ارزی و کارهای فاینانس  مربوط به هزاران فقره سفارش خارجی  در طول 23 سال گذشته به ارزش بیش ازصدها  میلیون دلارآمادگی خود را جهت انجام کلیه خدامات بانکی و ارزی  شامل انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی – گشایش هرگونه اعتبارات اسنادی – انجام سفارشات نقدی و CAD کارهای مربوط به  ضمانتنامه های بانکی- مذاکره با فروشندگان و بانکهای کارگزار و عامل در داخل وخارح از کشوردر سریعترین زمان ممکن و با رعایت آخرین اصول بانکداری بین المللی اعلام میدارد.
 
 

 

اداره حمل و نقل محمولات خارجی و ترخیص

 

 

      اداره حمل و نقل محمولات خارجی و ترخیص با بکارگیری نیروهای مجرب و کارآزموده ، مسئولیت ارائه خدمات در خصوص چگونگی برنامه ریزی و انجام عملیات بازرسی فنی کالا ، تحویل ، بارگیری ، ترخیص و حمل کلیه محمولات خارجی و داخلی از مبادی ساخت و فروش خارج به مقصد گمرکات کشور و حمل به انبار ترانزیت و یا حمل مستقیم کالا به انبار و مبادی مصرف در شرکت های گاز استانی و پالایش گاز و همچنین حمل محمولات ساخت کارخانجات داخل کشور به انبارهای متقاضیان مربوطه را دارا میباشد.

    در صورت نیاز به کسب اطلاعات از اهم وظایف و مسئولیت های این اداره به ضمیمه مربوطه میتوانید مراجعه نمائید.

بلحاظ آشنائی و تجربیات در زمینه حمل و نقل محمولات خارجی و ترخیص محمولات از مبادی گمرکات داخل کشور ، این اداره آمادگی داشته هر کدام از عملیات مذکور را به تفکیک و بصورت مستقل انجام دهد.

 

 

 

این اداره در طی سال1387 (اولین سال تشکیل شرکت بازرگانی گاز ایران ) فعالیت خود را شروع نمود.

به منظور آشنائی و آموزش آخرین مقررات گمرکات و حمل و نقل محمولات نیز مختصری از قوانین مربوطه به ضمیمه ای صفحات لینک میباشد و در صورت نیاز قابل دسترسی خواهد بود